:

Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?
 2. Måste man begära bodelning vid dödsfall?
 3. Hur sker bodelning vid dödsfall?
 4. Kan man göra en bodelning själv?
 5. Vem gör bodelning?
 6. Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?
 7. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 8. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 9. Vem betalar jurist vid bodelning?
 10. Vad kostar en jurist vid bodelning?
 11. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 12. Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?
 13. Måste man ha jurist vid bodelning?
 14. Vem ska betala bodelning?
 15. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?

Det blir allt vanligare att par lever ihop utan att vara gifta, men i dagens läge har sambor ingen arvsrätt enligt lag. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har barn ihop. Utan ett testamente kommer ni inte ärva varandra. Istället kommer era tillgångar gå till era respektive arvingar i någon av de tre arvsklasserna enligt reglerna i ärvdabalken. 

I Sverige fördelas en ogift avliden persons egendom i första hand mellan den avlidnes avkomlingar. Som avkomlingar räknas barn, barnbarn och så vidare, även kallat bröstarvingar. Det är alltså dina barn som står först i tur att ärva dig.

Om du varken har barn eller barnbarn kommer dina föräldrar och deras barn, det vill säga dina syskon, syskonbarn och eventuella syskonbarnbarn, ärva dig i tur och ordning. I tredje hand, om dina föräldrar gått bort och du inte har några syskon, kommer dina far-och morföräldrar och deras barn ärva dig. Det innebär att kusiner inte ärver varandra och inte heller sambor.

Måste man begära bodelning vid dödsfall?

Efterlevande sambo är också den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

Hur sker bodelning vid dödsfall?

Vid dödsfall är bodelningen ett första steg för att fördela arvet. I och med bodelningen reder man ut vad den efterlevande sambon eller maken/makan har rätt till för att i nästa steg kunna fördela arvet efter den avlidne bland arvingarna. 

Kan man göra en bodelning själv?

Som huvudregel bör man alltid se till att göra en bodelning, annars finns risk för att ena maken eller makan flera år senare kräver en bodelning. Rätten att begära bodelning kvarstår i flera år efter en skilsmässa.

Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Om man däremot har saker som ska delas och bestämmer sig för att inte dela på något ska man ändå göra ett bodelningsavtal där man talar om detta. Annars kan, som ovan nämnts, ena maken eller makan flera år senare komma och kräva en bodelning.

Vem gör bodelning?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?

Om ni båda är överens om villkoren går er bodelning snabbt att genomföra på egen hand. Det enda ni behöver göra är att fördela era tillgångar och skriva ett bodelningsavtal. Kom ihåg att er bank kan behöva justera eventuella lån om ni har sådana. Beroende på er boendesituation kan ni också behöva genomföra ägarbyten för er bostad. Då kan ni antingen ansöka om lagfart, överföra bostadsrätten eller uppdatera ert hyresavtal. Själva bodelningsprocessen tar alltså inte lång tid, men att hantera bankärenden och liknande kan däremot dra ut på tiden. 

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här är lite mer allmän info och råd

Vem betalar jurist vid bodelning?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp vad ni äger tillsammans mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambor separerar, när man fortfarande är gift eller när en av er går bort.

Bodelningen betyder alltså att makarnas eller sambornas ”bo” delas upp. Vad som ska och inte ska delas skiljer sig åt beroende på relationen mellan parterna. 

Det är i bodelningsavtalet ni berättar hur egendomen delats upp mellan er. I korthet kan man säga att det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. 

Bodelningsavtalet sammanfattar bodelningen och ses även som ett bevis på att bodelningen är klar. 

Bodelningsavtalet är ett viktigt juridiskt dokument. Utan bodelningsavtalet finns det nämligen risk för att en tidigare partner kan kräva bodelning flera år senare. 

Ett bodelningsavtal bör skrivas i så nära anslutning till en separation som möjligt. Det är framför allt viktigt för gifta par eftersom rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter skilsmässan. 

Rent juridiskt finns inte någon exakt tidsgräns för att begära bodelning. Men tio år efter skilsmässan har ansetts godtagbart samtidigt som 24 år ansetts vara för lång tid. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal om ni båda ska ha möjlighet att ta nya bolån!

På Lexly kan du svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta eller för sambor åt dig. Du kan också skapa ett bodelningsavtal tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassad bodelningsavtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Tips: Du kan testa att skriva ett bodelningsavtal för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja ett avtal. Betalningen sker i sista steget!

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Ett dödsbo är att betrakta som en egen juridisk person tills dess att bouppteckningen är gjord, det vill säga innan det är utrett vilken arvinge som har rätt till vilken egendom. Innan det är gjort är det ingen av arvingarna som äger egendomen som finns i dödsboet utan det är själva dödsboet som äger egendomen. Den som ska förvalta dödsboet är dödsbodelägarna och detta ska ske gemensamt och alla delägare måste vara överens om de beslut som ska tas. Dödsbodelägarna utgörs av arvingar och eventuella testamentstagare, vilket framgår av 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

  Måste man ha jurist vid bodelning?

  En bodelning är en överenskommelse mellan två makar om hur de ska dela upp sin egendom med anledning av en skilsmässa. Som utgångspunkt kan makarna själva komma överens om att fördela egendomen på sätt som de önskar. Men detta förutsätter att makarna är överens. Är makarna inte överens om hur de ska fördela egendom är det reglerna i Äktenskapsbalken som avgör hur egendomen ska fördelas. Utgångspunkten i bodelningsreglerna är att makarna ska erhålla hälften vardera av den egendom som utgör giftorättsgods.

  I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Egendom som är enskild till följd av t ex äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente ingår inte i bodelningen. Vem av makarna som äger egendomen har inte någon betydelse för bodelningen. Avgörande är om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

  Varje make får dessutom i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål vilka maken har uteslutande till sitt personliga bruk. Även personlig presenter får undantas.

  Har makarna endast enskild egendom och ingen av makarna begär att ta över bostaden från den andra maken behöver makarna inte göra en bodelning. I övriga fall ska makarna göra en bodelning. Detta gäller även om makarna kommer överens om att var och en ska behålla sin egendom. Gör makarna en sådan överenskommelse ska de upprätta ett bodelningsavtal där de anger just detta.

  Vem ska betala bodelning?

  När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

  Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.