:

Kan man ansöka om ensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ansöka om ensam vårdnad?
 2. Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?
 3. Hur stor är chansen att få ensam vårdnad?
 4. Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?
 5. Hur svårt är det att få enskild vårdnad?
 6. Vad krävs för att få enskild vårdnad?
 7. På vilka grunder får man ensam vårdnad?
 8. Vem vinner oftast en vårdnadstvist?
 9. Kan mamman neka delad vårdnad?
 10. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 11. Hur svårt är det att få egen vårdnad?
 12. På vilka grunder kan man få ensam vårdnad?
 13. Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?
 14. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 15. Vad krävs för att få vårdnad om sitt barn?
 16. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

Kan man ansöka om ensam vårdnad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Processen för att ansöka om ensam vårdnad kan se lite olika ut, och mycket beror på relationen som föräldrarna har med varandra. Det viktigaste i processen är dock att barnets bästa hela tiden står i fokus och är avgörande i besluten (6 kap. 2 a § FB).

Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?

En vårdnadstvist är något som i möjligaste mån bör undvikas. Det bästa för alla inblandade är att gemensamt komma överens kring vårdnaden genom samtal hos till exempel familjerätten i kommunen. Men ibland är det helt enkelt inte möjligt och då finns vi där för dig. På Salmi & Partners har vi stor erfarenhet av vårdnadstvister, eller vårdnadsmål som det brukar kallas när frågor om vårdnad tas upp i domstol. Ta kontakt med oss på telefonnummer: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) för kostnadsfri inledande rådgivning.

Innan man går in i en vårdnadstvist är det bra att ha en uppfattning om vad som krävs för att få ensam vårdnad. Man bör ha goda skäl för att ta frågan om vårdnad till domstol. Tingsrättens linje är att i så stor utsträckning som möjligt döma till gemensam vårdnad. Bara i de fall där samarbetssvårigheterna bedöms som oöverstigliga, eller där den ena föräldern bedöms som olämplig eller oförmögen att ta beslut om vårdnaden, brukar rätten döma till ensam vårdnad.

Därför inleder vi alltid med en konsultation och rådgivning, där vi går igenom din situation och hjälper dig att bedöma dina chanser i en vårdnadstvist. Vår målsättning är alltid att du som klient ska känna dig helt trygg med att ha oss vid din sida i en vårdnadstvist. Du hittar våra kontor i Stockholm, Göteborg och Ulricehamn.

Hur lång tid en vårdnadstvist tar beror på flera olika faktorer, bland annat på varifrån man börjar räkna. När en stämningsansökan inkommer till tingsrätten har parterna oftast månader av samarbetssamtal hos familjerätten bakom sig där man försökt att få till stånd en överenskommelse kring vårdnaden. Och själva konflikten kring vårdnaden började såklart redan innan dess, kanske i och med själva separationen.

Men om man ska räkna på hur lång tid själva tvistemålet tar i domstol är stämningsansökan en bra utgångspunkt. I stämningsansökan anger käranden (den förälder som vill ha ensam vårdnad) hur man vill att domstolen ska döma och sina skäl varför, inklusive eventuell bevisföring. Därefter delges svaranden, den andra föräldern, stämningen och får i sin tur lämna ett svaromål och bemöta kärandens påståenden. I vissa fall kan en sådan här skriftlig förberedelse pågå uppemot ett par månader, men det kan också gå på ett par veckor. Har parterna juridiska ombud med erfarenhet av tvistemål går denna del av processen oftast ganska fort.

Hur stor är chansen att få ensam vårdnad?

 • Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist 
 • Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs att föräldrarna är överens. 
 • Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. Det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad, som exempel. 
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet är av yttersta vikt i sammanhanget. Ju mer konfliktfritt samarbete, desto större chans till gemensam vårdnad.
  • Om en förälder hindrar barnet från att träffa den andre föräldern finns chansen att umgängessabotage blir aktuellt, något rätten tittar strängt på.
  • Vad föräldrarna själva vill kan också bli avgörande, om båda vägrar gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det. 
  • Vid ensam vårdnad beslutas även om umgängesrätt för den andre föräldern, som normalt har rätt till umgänge med sitt barn.
  • Slutligen ska rätten alltid bedöma utifrån barnets bästa och hens intresse har alltid företräde. Barnets vilja väger tungt i förhållande till ålder och mognad.

  Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?

  none id="readability-page-1" class="page">

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Hur svårt är det att få enskild vårdnad?

  none id="readability-page-1" class="page">

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Vad krävs för att få enskild vårdnad?

  Ansökan ska vara undertecknad av dig.

  Om du redan har ett pågående mål om skilsmässa, vårdnad, boende eller umgänge behöver du inte betala ytterligare en avgift. Ange i så fall målnumret när du skickar in ansökan.

  På vilka grunder får man ensam vårdnad?

  Tillbaka

  Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

  Vem vinner oftast en vårdnadstvist?

  I vårdnadstvister finns inga exakta rätta svar eller absoluta sanningar, avseende hur målet kommer avslutas eller vad domstolen kommer döma. Målet i många vårdnadstvister är att se till att föräldrarna kommer överens kring barnet. Ibland gör inte föräldrar det och domstolen måste avgöra målet. Vid dessa tillfällen är det tyvärr förekommande att föräldrar ljuger om varandra för att själva framstå som bättre. Om den andra föräldern till ditt barn ljuger om dig och/eller anklagar dig för något som inte har hänt så måste du besvara det och bevisa för rätten att det är falska anklagelser. Du kan motbevisa den andra föräldern genom till exempel vittnen som kan berätta hur allt ligger till, eller framföra andra typer av bevis som styrker din version av historien. Om den andra föräldern ljuger till den grad att tvistens utgång påverkas kan hen dömas för mened. Mened är något som man kan dömas för om man i domstol först avlägger en vittnesed och därefter ljuger på ett sätt som påverkar domstolens beslut. Oftast vittnar inte parterna under ed under en vårdnadstvist, men ibland förekommer det.

  Barnets bästa sätts alltid i fokus, och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är också något som domstolen har som utgångspunkt. Man lägger även stor vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det är viktigt att visa att man som förälder är engagerad i sitt barns framtid. Om rätten anser att det finns olösta konflikter mellan föräldrarna som gör att samarbetet kring barnet fungerar dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad. Därför är det alltid bäst att ta tag i en konflikt tidigt i stället för att bara hoppas att allt ordnar sig längre fram. Nedan kommer vi att gå igenom vilka rättigheter du som pappa har vid en vårdnadstvist samt vad du kan göra om du anser att den mamman talar osanning.

  Kan mamman neka delad vårdnad?

  I Sverige anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet. När två föräldrar som haft gemensam vårdnad separerar, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet. Det betyder att de tillsammans har ansvaret för att uppfostra barnet och ta vad lagen kallar ingripande beslut rörande dess framtid, frågor som rör exempelvis skolgång och boendeort.

  "Ju längre bort en förälder flyttar, desto svårare blir det att behålla gemensam vårdnad om barnen. Stora avstånd kräver tydligare arrangemang för att gemensam vårdnad ska fungera"

  Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Som jag förstår din fråga undrar du om din vårdnad kan förändras för att pappan ändrat sig och kommit ur från rehab, möjligtvis även "nykter/ren". Jag kommer först berätta vad man tar hänsyn till när man beslutar om vårdnad. Du är säkert bekant med detta i och med att ni redan varit i en vårdnadsprocess hos familjerätten men det kan ge dig lite ledning i att själv anta vad som kan väntas.

  Hur svårt är det att få egen vårdnad?

  Som vi redan nämnt krävs särskilda skäl för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn. Det finns ingen konkret definition i lagstiftningen som förklarar exakt vad särskilda skäl innebär, men tittar man på förarbeten och rättspraxis kan man se att tre kriterier är framträdande när rätten fattar sitt beslut - föräldrarnas lämplighet, samarbetssvårigheter och umgängessabotage.

  På vilka grunder kan man få ensam vårdnad?

  När man skiljer sig och det finns barn med i bilden blir vårdnaden om barnen automatiskt gemensam, precis som den varit tidigare. Man är tillsammans ansvariga för och skyldiga att ta beslut som är av ingripande betydelse för barnet och ansvara för dess uppfostran och välmående.

  Om föräldrarna av någon anledning inte längre vill att vårdnaden ska vara gemensam kan man ansöka om ensam vårdnad. Detta är kan vara ett gemensamt beslut som tas i och med skilsmässan eller efteråt, till exempel om någon av föräldrarna flyttar långt bort. Det kan också vara en av föräldrarna som önskar ensam vårdnad på olika grunder. Hur man ansöker om ensam vårdnad är lite olika, beroende på vilken av ovanstående situationer det gäller.

  Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

  Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad. Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

  Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

  Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

  Vad krävs för att få vårdnad om sitt barn?

  Det vanligaste är att föräldrar har gemensam vårdnad, vilket betyder att de måste fatta gemensamma beslut. För att ensam få vårdnad om sitt barn krävs antingen att man får den andra föräldern att gå med på det frivilligt eller att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, där man kräver ensam vårdnad.

  Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

  Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.