:

När är gamla förvaltningslagen tillämplig?

Innehållsförteckning:

 1. När är gamla förvaltningslagen tillämplig?
 2. När kom den första förvaltningslagen?
 3. Vad säger förvaltningslagen?
 4. Vilken lag är fl?
 5. När gäller förvaltningslagen och när gäller den inte?
 6. Vilka beslut går inte att överklaga?
 7. Vad är skillnaden mellan förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen?
 8. Vad är syftet med förvaltningslagen?
 9. Vilken lag står högst?
 10. Vad är OSL för lag?
 11. När en myndighet gör fel?
 12. Vad kostar det att överklaga till förvaltningsrätten?
 13. Har man alltid rätt att överklaga?
 14. Vilka omfattas av förvaltningslagen?
 15. Vem gäller förvaltningslagen?

När är gamla förvaltningslagen tillämplig?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer inleda med att kort gå igenom den nya regleringen vad gäller rättelse och ändring av förvaltningsbeslut.

När kom den första förvaltningslagen?

Vissa undantag finns som gäller beslut som överklagas enligt kommunallagen, för sjukvård och för delar av Kronofogdemyndighetens, Åklagarmyndighetens, Skatteverkets, Tullverkets och Kustbevakningens verksamhet.

Om en bestämmelse i förvaltningslagen skiljer sig från en bestämmelse i en annan lag eller författning gäller den bestämmelsen. Ett undantag finns i vissa fall när det gäller överklagande: om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen gäller förvaltningslagens bestämmelser.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 då den ersatte 1986 års förvaltningslag (nr 223).

Vad säger förvaltningslagen?

För­valt­nings­la­gen (2017:900) regle­rar för­valt­nings­myn­dig­he­ter­nas verk­sam­het. För­valt­nings­la­gen ger en grund­läg­gande struk­tur för kon­tak­terna mel­lan myn­dig­he­ter och enskilda vid ären­de­hand­lägg­ning. Lagens främsta syfte är att värna med­bor­gar­nas rätts­sä­ker­het när de har med för­valt­nings­myn­dig­he­ter att göra. 

Vilken lag är fl?

SFS nr: 1986:223 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 1986-05-07 Omtryck: SFS 2003:246 Ändrad: t.o.m. SFS 2017:734 Upphävd: 2018-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2017:900 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller också annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. I 22 a § finns bestämmelser om överklagande och om krav på prövningstillstånd i kammarrätt. Lag (1998:386).

När gäller förvaltningslagen och när gäller den inte?

Den 1 juli 2018 fick Sverige en ny förvaltningslag som ersatte den äldre lagen som har gällt sedan 1987. Grundprincipen är att förvaltningsförfarandet ska präglas av ett tydligt medborgarperspektiv och god service. På denna sida presenteras grunderna i förvaltningslagen kort. Författningen i sin helhet hittar ni här:

Förvaltningslagens tillämpningsområde:

Vilka beslut går inte att överklaga?

Migrationsverket överlämnar alltid ett överklagande som kommer in i rätt tid till migrationsdomstolen.

Innan överklagandet överlämnas tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att beslutet ska ändras skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats. Vid överlämningen bifogas det nya beslutet. Efter överlämningen är det domstolen som avgör om Migrationsverket har gjort en korrekt ändring av beslutet.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Det är ditt eget ansvar att bevaka migrationsdomstolens domar, Migrationsverket gör inte det åt dig.

I beslutet står det hur du gör för att överklaga det. Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt beslut. Om du är asylsökande står ditt ärendenummer också på ditt LMA-kort. Skriv också telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migrationsverket i tid. I tabellen som finns på den här sidan kan du se hur lång tid du har på dig att överklaga, beroende på vilken typ av beslut det gäller. Tiden börjar räknas från det att du blivit underrättad om beslutet.

Vad är skillnaden mellan förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen?

Förvaltningsrätten styr förutsättningarna för såväl myndighetsutövning som vad den enskilde kan kräva vid myndighetskontakter. Den styr också hur ett ärende ska inledas, handläggas och avslutas utifrån krav på maximal effektivitet och maximal rättssäkerhet. Den första juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Därutöver finns det en uppsjö av andra lagar som du som jobbar inom offentlig förvaltning måste känna till och följa i ditt dagliga arbete.

Kursen erbjuder dig en grundlig genomgång av reglerna i förvaltningslagen och tillhörande regelverk. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär. Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som praktiska moment där kursdeltagarna ska arbeta med och lösa frågor som rör allmän förvaltningsrätt.

Vad är syftet med förvaltningslagen?

1 §  Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller också annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. I 22 a § finns bestämmelser om överklagande och om krav på prövningstillstånd i kammarrätt. Lag (1998:386).

4 §  Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

6 §  Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.

7 §  Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

8 §  När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.

9 §  Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

10 §  En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver televerksamhet, anses telegrammet komma in redan när underrättelsen når en behörig tjänsteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten begär det. Lag (1993:611).

 • om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
 • om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
 • Vilken lag står högst?

  Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten. Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i fetstil nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan. Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se Deltagarportalen för att komma igång.

  I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

  Vad är OSL för lag?

  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

  Inom till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården får ingen lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

  När en myndighet gör fel?

  Du ska kunna kontakta myndigheten. När du kontaktar myndigheten elektroniskt är det bättre att skicka mejl än att skicka sms.

  Myndigheter ska ta emot frågor via mejl, men har idag inte samma skyldighet att ta emot information via sms.Det är inte säkert att myndigheter alltid svarar på dina frågor via mejl, men de bör svara om du önskar det.

  Vad kostar det att överklaga till förvaltningsrätten?

  Denna typ av överklagande görs om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel.

  Har man alltid rätt att överklaga?

  Huvudregeln i svensk rätt är att en dom eller ett beslut får överklagas av den som domen eller beslutet rör om avgörandet har gått henne eller honom emot. Överklagandet ska skickas in till den instans som meddelade beslutet eller domen. De kommer sedan att pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan över överklagandet till nästa instans som avgör om parten har rätt att klaga. Det finns två typer av beslut – slutliga beslut och icke slutliga beslut. Ett slutligt beslut få alltid överklagas om inte annat är föreskrivet. Ett icke slutligt beslut får ibland enbart överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. Det kan t.ex. röra beslut som fattas under en pågående rättegång. Ibland kan det även krävas att en part anmäler missnöje för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

  För att ett mål ska tas upp till prövning i hovrätten krävs det i vissa fall prövningstillstånd. Det krävs exempelvis inte prövningstillstånd i ett brottmål när påföljden har blivit annan än böter. Prövningstillståndet är ingen begränsning i en parts rätt att överklaga men det innebär att underinstansens beslut eller dom inte kan prövas om hovrätten eller Högsta domstolen inte gett sitt tillstånd. Prövningstillstånd meddelas om det finns anledning att tro att underinstansens dom inte är korrekt eller om målet rör en fråga som är viktig att få prövad eftersom det saknas vägledande avgöranden inom det området.

  Vilka omfattas av förvaltningslagen?

  De lagar och förordningar som styr myndighetens arbete reglerar bland annat offentlighet och sekretess och myndigheternas serviceskyldighet.

  Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det lagrum, utöver regeringens årliga regleringsbrev, som styr myndighetens dagliga arbete och organisation.

  Vem gäller förvaltningslagen?

  Förvaltningslagen gäller vid förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden och vid domstolars handläggning av förvaltningsärenden. Genom den nya lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än tidigare. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis har i den nya lagen slagits fast i uttryckliga bestämmelser.